Försäljning- och leveransvillkor

 

Kundservice och giltighet

Vi vill förenkla inköpen av industriartiklar. Om du inte finner det du söker direkt i vår webshop, kontakta oss för personlig service. Vi har tillgång till ett utökat sortiment av beställningsvaror för att möta just ditt behov av bearbetning. Vi kan även erbjuda ritningsbundna varor.

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla inkommande order om inget annat avtalats. Avvikande inköpsvillkor på kundorder accepteras inte. I övrigt gäller leveransbestämmelser enligt NL17.

Har du några övriga funderingar, kontakta vår engagerade kundservice under helgfri måndag – fredag 08.00-17.00. Du når oss via telefon: +46 8 702 02 00 eller via e-post: info@petroseal.se

Priser och produkter

Som inloggad inloggad (företag) visas samtliga priser exklusive mervärdesskatt. Orderdagens priser och rabatter gäller. Vi reserverar oss för att prisändringar kan förekomma på grund av ändrade inköpspriser och/eller valutafluktuationer.
GA Lindberg PetroSeal AB förbehåller sig rätten till delningspåslag vid köp av bruten förpackning. GA Lindberg PetroSeal AB förbehåller sig vidare rätten att när som helst förändra produktsortimentet, samt reserverar sig också för ändringar i produktspecifikationerna.
Om kunden beställt tjänster utöver ordinarie leveransservice (expressbud, extra avisering eller liknande) faktureras dessa enligt gällande prislista.

Betalningsvillkor

Normalt 30 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta f.n. 12% + 250kr förseningsavgift.
Vid fakturaköp tillämpas sedvanlig kreditprövning. GA Lindberg PetroSeal AB har rätt att underlåta att leverera produkter, för det fall GA Lindberg PetroSeal AB har befogad anledning att ifrågasätta kundens betalningsförmåga. Vid försenad betalning äger GA Lindberg PetroSeal AB dessutom rätt att avbryta sitt fullgörande till dess betalning sker.

Kortbetalning/Förskott

GA Lindberg PetroSeal AB erbjuder inte möjlighet till förskottsbetalning via kort.

Orderläggande och leveransvillkor

FCA lager Kista/Göteborg, inklusive emballage debiteras kund om inget annat avtalats.

Företagskund: Fraktvillkor enligt separata villkor.
Vid beställning via vår webshop sker samtliga leveranser, om ingenting annat överenskommits, via företagspaket 16.00 och alltid med PostNord som speditör. Vid beställningar där kund särskilt önskar leverans till egen brevadress (tex boxadress) ber vi er uppmärksamma att möjligheten till spårbarhet går förlorad. Sådan beställning utförs därmed på egen risk, vi rekommenderar därför leverans till paketadress.

Om beställning görs innan kl 15 under helgfri vardag skickas normalt din beställning samma dag, under förutsättning att varan finns på vårt lager. Annars skickas varan nästkommande vardag. Vid beställningvaror som ej finns i lager delger vi leveranstid efter inkommen beställning eller efter förfrågan.

Delleverans

Vi förbehåller oss rätten att delleverera en order vid leveranstillfället. Varje delleverans betraktas som en enskild leverans och faktureras separat. Fraktkostnaden för delleveransen debiteras såvida inte annan överenskommelse gjorts med kunden. Observera att restorder understigande 100 kr inte expedieras utan att du uttryckligen ber om det. En begärd restorder understigande 100 kr belastas normal fraktkostnad.

Annullering

En annullering av order kan endast göras efter överenskommelse. Vill du anullera en order, kontakta oss på info@petroseal.se senast inom 14 dagar efter mottagen leverans.

Äganderättsförbehåll

Äganderätten till produkterna övergår till Kunden först då produkterna till fullo är betalda. För de fall då produkterna inte betalas inom föreskriven tid äger GA Lindberg PetroSeal AB rätt att med omedelbar verkan återta produkterna på kundens bekostnad.

Garantivillkor

Om inget annat anges lämnar vi 6 månaders (från leveransdatum) garanti vid fabrikations- och materialfel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte normalt slitage eller förbrukningsvaror. Vi förbehåller oss rätten att reparera varan eller byta ut den. Vid retur av reklamerad vara skall denna vara väl rengjord och omsorgsfullt emballerad. Vid misstänkt garantiärende, kontakta oss på info@petroseal.se

Reklamation av Produkter

Reklamation – om du fått en trasig eller felaktig vara
Om inget annat anges lämnar vi 6 månaders garanti vid fabrikations- och materialfel. Varan skall inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård. Garantin omfattar inte slitage eller förbrukningsartiklar. Vi förbehåller oss rätten att reparera varan eller ersätta den med ny. Vid retur av reklamerad vara skall denna vara rengjord och väl emballerad. Kontakta oss för instruktion om lämplig returfrakt på vår bekostnad.
Mottagna Produkter ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende eventuell leverans av fel vara, fel kvantitet eller fel på produkten. Vid föreliggande av fel som kan identifieras genom en noggrann undersökning ska produkten returneras till GA Lindberg PetroSeal AB omedelbart.
Fel som inte kan identifieras vid en noggrann undersökning ska reklameras omedelbart efter det att felet upptäckts. Underlåter kunden att inom föreskriven tid reklamera fel i produkterna förlorar kunden rätten att åberopa felet. Reklamationer som skickas tillbaka utan tidigare kontakt med och registrering hos GA Lindberg PetroSeal AB returneras till kunden omgående med mottagarfrakt. Förutsatt att det föreligger ett fel som GA Lindberg PetroSeal AB ansvarar för och att felet reklamerats på rätt sätt och i tid (allt enligt ovan) ska GA Lindberg PetroSeal AB och på egen bekostnad, antingen avhjälpa felet, leverera en ny produkt eller återbetala mot felet motsvarande del av köpeskillingen.
GA Lindberg PetroSeal AB har inte något ansvar för fel utöver vad som anges i denna punkt.

Transportskador

Om varan har transportskadats ska du omgående anmäla detta till chauffören eller till fraktbolaget.

Ansvarsbegränsning

GA Lindberg PetroSeal AB ansvarar inte för skada som orsakats av produkten på person eller fast eller lös egendom, eller följderna av sådan skada. GA Lindberg PetroSeal AB ansvarar inte heller för indirekta förluster som kan drabba kunden. Ansvarsbegränsningen omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

Tryckfel

GA Lindberg PetroSeal AB ansvarar inte för avvikande innehåll gällande priser, produktinformation eller liknande som anges på GA Lindberg PetroSeal AB hemsida, i produktkataloger eller i annat dokument om skrivelsen är hänförlig till tryckfel.

Force majeure

GA Lindberg PetroSeal AB ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför GA Lindberg PetroSeal AB kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter